Manda, da? ke?isi, inek, ko? gibi hayvanlar?n boynuzundan imal edilen taraklar?n, yayg?n ?ekilde kullan?lan plastik taraklara g?re sa? d?kščlmesini ve kepe?i ?nledi?i belirtildi. Sivas Cumhuriyet ščniversitesi T?p Fakščltesi Hastanesi Dermatoloji Servisi Anabilim Dal? Ba?kan? Prof. Dr. Sedat ?z?elik, boynuzdan yap?lan taraklar?n, insan derisine yak?n bir madde oldu?u i?in daha sa?l?kl? oldu?unu s?yledi. Eskiden yeni evlenecek k?zlar?n ?eyizlerinde olmazsa olmazlardan biri olan boynuzdan yap?lan taraklar, gščnščmščzde yerini plastik taraklara b?rakt?. Ancak imalat? neredeyse bitmek ščzere olan boynuz taraklar?n, bir?ok faydas? oldu?u ortaya ??kt?. Dermatoloji uzmanlar?, t?rnak yap?s?na benzeyen boynuzun insan derisine ?ok benzeyen bir madde oldu?unu ifade ederek vatanda?lara boynuz ščrščnšč taraklar ?neriyor. Uzmanlar, elektriklenme yapmamas? sebebiyle boynuz tarak kullananlar?n sa?lar?nda yanma olmad???n? ve dolay?s?yla stresin de ?nščne ge?ildi?ini anlatt?. Prof. Dr. Sedat ?z?elik, `Kščtikila dedi?imiz t?rna?a benzer bir yap?ya sahip olan boynuz, plasti?e oranla insan yap?s?na daha yak?n bir maddedir. Dolay?s?yla boynuzdan yap?lan taraklar?n, sa? ve deri dostu oldu?u s?ylenebilir. Plasti?e oranla tercih edilmeli.` diye konu?tu. Sivas Sultan 1. ?zzettin Keykavus Devlet Hastanesi Dermatoloji Uzman? Dr. Ayd?n Kelkit de plasti?in kimyasal yap?s?ndan dolay? insan derisinde alerji yapt???n? s?yledi. Geli?en teknolojiyle birlikte yerini plastik taraklara b?rakan boynuz taraklar?n imalat? neredeyse durma noktas?na geldi.